PRAVILA VRTCA POSTOJNA

Pravila v programih

 • Prehod iz I. starostnega obdobja v II. starostno obdobje se opravi ob začetku vsakega vrtčevskega leta. Velja za otroka, ki bo do konca koledarskega leta dopolnil tri leta starosti.
 • Prehodi iz programa v program so možni samo na začetku vrtčevskega leta.

Začasni izpis obsega obdobje vsaj enega meseca, skupni obseg izpisa v vrtčevskem letu pa ne sme presegati dveh mesecev. Izpis za določen čas se lahko začne vsak mesec in vsak dan v mesecu. Otrok se po preteku izpisa praviloma vrne v svojo skupino.

 • Starši v tem obdobju plačajo 50 % znižanega prispevka, ki jim je določen z odločbo Centra za socialno delo Postojna. Kot dodatni izpis se upošteva, če je otrok zaradi bolezni odsoten najmanj en mesec (z zdravniškim dokazilom).

Izpis iz vrtca lahko starši opravite na osnovi izpolnjenega Obrazca za izpis otroka iz vrtca. Obrazec oddajte najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec.

 • Pred prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled. Potrdilo, ki ga izda otrokov zdravnik, se odda prvi dan otrokovega prihoda v vrtec njegovi vzgojiteljici.

Pravilnik o varnosti otrok v Vrtcu Postojna

Na podlagi odločb Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 72/2005, 25/2008, 98/2009 – ZIUZGK, 36/2010, 94/2010 – ZIU, 62/2010 – ZUPJS, 40/2011 – ZUPJS-A, 40/2012 – ZUJF), Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/2005, 82/2005, 76/2008, 77/2009, 79/2009 – popr., 102/2009, 105/2010, 92/2012) in Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004, 35/2005, 67/2005 – Odl. US, 69/2005, 76/2005 – ZDCOPMD, 108/2005, 70/2006 – ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 – Odl. US, 139/2006 – ZORed, 37/2008, 57/2008 – ZLDUVCP, 58/2009, 36/2010, 106/2010 – ZMV, 109/2010 – ZCes-1, 109/2010 – ZPrCP, 109/2010 – ZVoz, 39/2011 – ZJZ-E), Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/2006, 61/2010 – ZRud-1, 43/2011 – ZVZD-1), je ravnateljica Vrtca Postojna, Tonja Ferjančič, mag. prof. inkluz. ped., izdala

PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK V VRTCU POSTOJNA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Ta pravilnik določa postopke, ukrepe in načine ravnanj ter aktivnosti, s katerimi se zagotavlja varnost otrok, njihovega zdravja in življenja ter njihovega počutja v času bivanja v Vrtcu Postojna (v nadaljevanju besedila: vrtec).

 1. člen

Ta pravilnik določa:

 • delavce vrtca, ki so zadolženi za varnost in zdravje otrok,
 • ukrepe pri dnevnem prihajanju otrok v vrtec in njihovem odhajanju iz vrtca,
 • ukrepe za zagotavljanje zdravja in varnosti otrok v igralnici oziroma v prostorih vrtca,
 • ukrepe za varnost otrok zunaj vrtca,
 • higiensko-zdravstvene ukrepe,
 • postopke in načine ravnanja v primeru obolenja ali nesreče otroka,
 • dolžnosti staršev in ostalih obiskovalcev vrtca.
 1. člen

Delavec vrtca, ki krši določbe tega pravilnika, ne glede na to, ali je do posledice prišlo in ne glede na to, ali je obstajala možnost, da kršitev privede do posledic za zdravje, varnost ali življenje otrok, stori hudo kršitev delovne dolžnosti.

II. DELAVCI VRTCA, ZADOLŽENI ZA VARNOST IN ZDRAVJE OTROK

4. člen

Vsak delavec vrtca je zadolžen in osebno odgovoren za varnost, življenje in zdravje otrok v vrtcu. Pri opravljanju svojega dela je delavec dolžan opravljati svoje naloge in ravnati z otroki tako, da s svojim delom, delovnimi napravami, pripravami in izdelki ter s svojim vedenjem ne ogroža varnosti, življenja in zdravja otrok.

 1. člen

Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, spremljevalci gibalno oviranemu otroku ter drugi strokovni delavci so odgovorni za varnost, življenje in zdravje otrok ves čas njihovega bivanja v vrtcu. Njihova dolžnost je nenehno spremljati otroke in zagotavljati varnost.

 1. člen

Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in spremljevalci gibalno oviranega otroka morajo biti pred nastopom dela v vrtcu seznanjeni z vsebino Pravilnika o varnosti otrok v Vrtcu Postojna. Ob nastopu dela morajo spoznati mesta oziroma območja, ki predstavljajo več tveganj za otrokovo varnost.

Od ravnatelja pooblaščena oseba je dolžna delavce seznanjati z dejstvi iz prvega odstavka tega člena, prav tako pa tudi s spremembami v okolju in na mestih, kamor se vodi otroke na sprehod oziroma, kjer se izvajajo druge aktivnosti z otroki, če se izvedejo take spremembe, ki bi lahko ogrožale varnost ali zdravje otrok.

 1. člen

Delavec vrtca ne more zavrniti izvršitve nujne naloge, ki mu je naložena z namenom preprečiti ogroženost otrok ne glede na sistemizacijo in opis delovnega mesta.

 1. člen

V primeru, da vzgojitelj ugotovi, da je otrok zanemarjen dalj časa, s čimer je lahko ogroženo njegovo zdravje ali lahko ogrozi zdravje drugih otrok, na to opozori zakonite skrbnike (v nadaljevanju besedila: starši). Če se stanje ne izboljša, vrtec o tem seznani pristojni Center za socialno delo oziroma zdravstvenega inšpektorja.

Če delavec vrtca ugotovi na otroku znake nasilja oziroma mučenja, obvesti o tem ravnatelja in svetovalnega delavca, ki ukrepata v skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini.

III. UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU OTROK V VRTEC IN NJIHOVEM ODHAJANJU IZ VRTCA

 1. člen

Strokovni delavec vrtca mora otroka osebno sprejeti in ga pri odhodu iz vrtca prepustiti v oskrbo staršem, drugim osebam pa le, če imajo pisno Izjavo staršev (priloga 1).

Oseba, ki pripelje otroka v vrtec, ga mora osebno predati vzgojnemu osebju.

Oseba, ki prevzeme otroka, ne sme biti pod vplivom alkohola ali drugih substanc.

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in iz njega spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let ali mladoletniki, če to dovolijo starši (7. alineja 87. člena Zakona o pravilih cestnega prometa).

 1. člen

Delavec vrtca, ki sprejema otroke, mora ob sprejemu otrokom odvzeti vse predmete oziroma stvari, ki bi lahko ogrozile varnost, zdravje ali življenje otrok. Starše teh otrok je potrebno opozoriti na posledice nošenja in uporabe spornih predmetov ter na prepoved prinašanja le-teh v vrtec.

Strokovni delavci oddelka so dolžni na prvem roditeljskem sestanku seznaniti starše o stvareh in predmetih, ki pomenijo potencialno nevarnost za varnost, zdravje in življenje otroka oziroma drugih otrok (ostri predmeti, žvečilni gumi, nakit, vrvice … ).

 1. člen

Če se ob prihodu otroka v vrtec ugotovijo znaki obolenja (vročina, izpuščaji, bruhanje, driska, hujši kašelj, gnojne oči, težko dihanje), je delavec, ki otroka sprejme, dolžan otroka odkloniti.

IV. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVJA IN VARNOSTI OTROK V IGRALNICI OZIROMA V PROSTORIH VRTCA

12. člen

Za varnost otrok v igralnici in znotraj prostorov vrtca so odgovorni vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja ter spremljevalec gibalno oviranemu otroku oz. osebe, ki jih nadomeščajo.

 1. člen

Pri delu oziroma bivanju otrok v igralnici in drugih prostorih vrtca je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi varnost in zdravje otrok, in sicer:

 • da je oprema v igralnici uporabljena po svoji namembnosti,
 • da otroci uporabljajo opremo varno,
 • da se otrokom prepreči nevarna ravnanja ali gibanje v igralnici,
 • da se otrokom prepreči medsebojna fizična obračunavanja, nasilna ravnanja, ipd., ki lahko ogrožajo otrokovo varnost, življenje ali zdravje,
 • da se delo z nevarnim orodjem ali delovnimi pripomočki organizira tako, da ima vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja stalen pregled nad ravnanjem otrok,
 • da se otroke pouči o uporabi in ravnanju z orodjem in delovnimi pripomočki, ki so nevarni,
 • da je zagotovljena kontrola nad otroki pri zapuščanju igralnice,
 • da otroci ne uporabljajo opreme, ki lahko ogroža njihovo varnost (odpiranje oken, električna pomagala, ipd.),
 • da se otrokom prepreči uživanje ali drugačna nepravilna uporaba materialov, namenjenih za vzgojno delo (igrače, lepila, plastelin, barvice, ipd.) in ostalih sredstev, ki niso namenjena za uživanje (čistila, razkužila ipd.),
 • da so otroci oblečeni primerno razmeram (temperatura, gibalne dejavnosti … ),
 • da se zagotovi, da otroci niso izpostavljeni prepihu,
 • da se zagotovi, da otroci niso neposredno izpostavljeni klimatskim napravam,
 • da se naprave in inštalacija uporabljajo skladno z njihovim namenom,
 • da se zagotovijo varna tla (suha, ipd.).
 1. člen

Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok pri uporabi jedilnega pribora, temperaturi hrane in delitvi hrane (koščičasto sadje, ribe, ipd.).

 1. člen

Ob združevanju notranjih oddelkov in nadomeščanju odsotnih strokovnih delavcev, se med odgovornimi za posameznega otroka poskrbi za prenos pomembnih informacij o njem (diete, bolezni, telefonske številke staršev … ).

 1. člen

Med počitkom mora biti zagotovljen mir. Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja mora biti prisoten pri otrocih ves čas spanja oziroma počitka.

Strokovne delavke poskrbijo za ustrezno prezračen prostor pred počitkom otrok.

Po končanem spanju oziroma počitku je treba nemudoma pospraviti ležalnike oziroma spalne pripomočke ter preprečiti skakanje ali hojo po njih.

 1. člen

Po zaključenem obratovalnem času oddelka, vzgojno osebje zaklene vhodna vrata in vrata vrtne ograje.

V. UKREPI ZA VARNOST OTROK ZUNAJ VRTCA

18. člen

Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem sta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja dolžna:

 • da se seznanita z načrtom vzdrževanja otroških igrišč in ga upoštevata,
 • da preverita stanje urejenosti na igrišču in odstranita predmete, ki bi lahko ogrozili varnost, življenje ali zdravje otrok (steklo, injekcijske igle … ),
 • da seznanita otroke z okoljem in mesti, kjer se bodo izvajale aktivnosti,
 • da opozorita otroke na nevarnosti pri izvajanju aktivnosti na prostem,
 • da se pri izvajanju aktivnosti na prostem z otroki izogibajo okolju in mestom, kjer obstaja nevarnost za otroke,
 • da imata stalen pregled nad otroki, nad njihovim številom in gibanjem,
 • da preprečita ravnanja otrok, ki ogrožajo zdravje, varnost ali življenje otrok,
 • da o organiziranju izleta, ki je v skladu z Letnim delovnim načrtom vrtca in je zanj potreben prevoz, obvestita ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja in starše, ki v začetku šolskega leta podpišejo enotno soglasje,
 • da imata na daljših izletih s seboj nujno prvo pomoč,
 • da poskrbita, da so otroci oblečeni primerno razmeram (temperatura, vreme, gibalne dejavnosti … ),
 • da poskrbita za zaščito otrok, ki uporabljajo kolesa, rolerje, poganjalčke in smuči (čelada in ostala zaščitna oprema).

VI. HIGIENSKO-ZDRAVSTVENI UKREPI

19. člen

Izvajanje higiensko zdravstvenih ukrepov je dolžnost delavcev vrtca v smislu lastnih ravnanj in osebne higiene.

Delavci vrtca so dolžni v skladu z ZHR in drugimi navodili za preprečevanje bolezni skrbeti za lastno higieno, higieno otrok, higieno opreme in prostorov, v katerih so otroci, ter predmetov, s katerimi prihajajo otroci v stik.

 1. člen

Pri izvajanju zdravstveno-higienskih ukrepov so delavci vrtca, predvsem pa vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev dolžni:

 • upoštevati navodila ZHR,
 • otrokom preprečiti vstop v prostore vrtca, ki niso namenjeni bivanju otrok oziroma njihovi uporabi,
 • da otrokom onemogočijo dostop do nevarnih stvari (čistila, razkužila, zdravila … ),
 • da so seznanjeni z morebitnimi kroničnimi obolenji otrok in z ustreznimi ukrepi ob pojavu le-teh (sladkorna bolezen, astma, vročinski krči …), ter delujejo v skladu z njimi,
 • da v primeru infekcijskih obolenj o tem takoj obvestijo vodjo oziroma organizatorja zdravstveno-higienskega režima v vrtcu in poostrijo higieno,
 • da o infekcijskem obolenju posameznega otroka takoj obvestijo starše otroka,
 • da staršem otrok oziroma drugim osebam preprečujejo vstop v igralnico in druge prostore vrtca, ki niso zanje namenjeni, če nimajo za to primerne opreme (npr. copati),
 • da skrbijo za higieno otrok, njihovih oblačil in da o potrebni higieni otrok opozarjajo starše,
 • da dosledno upoštevajo Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in Zakon o omejevanju porabe alkohola.
 • dati otroku zdravilo, ko zdravnik izda pisno navodilo z datumsko opredelitvijo. V tem primeru je strokovni delavec dolžan voditi dajanje zdravila v Evidenci o dajanju zdravila (priloga 2). Strokovni delavci se za ustrezno skladiščenje zdravil posvetujejo z vodjo ZHR vrtca. Starši podpišejo Privolitev za dajanje zdravila (priloga 3).
 1. člen

V primeru večjega števila obolelih vodstvo vrtca posreduje informacije ZZV Koper.

Strokovni delavci se ravnajo v skladu z navodili, ki jih izdajo pristojne institucije (ZZZS, Skupnost vrtec, IVZ).

 1. člen

Delavec vrtca, ki na ozemlju vrtca opazi strupeno rastlino, bodečo rastlino oziroma ambrozijo, je o tem dolžan opozoriti vodjo ZHR-ja. Ta pa mora poskrbeti, da se rastlina odstrani.

 1. člen

Delavci vrtca, katerih delo je takega značaja, da je za njegovo izvajanje po predpisih in določbah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest potreben poseben periodični zdravniški pregled, so se dolžni odzvati napotitvi delodajalca na pregled.

VII. POSTOPKI IN NAČIN RAVNANJA V PRIMERU OBOLENJA ALI NESREČE OTROKA

 1. člen

V primeru nenadnega obolenja otroka mora vzgojitelj oziroma drug delavec vrtca, ki prvi ugotovi tako obolenje, poskrbeti, da so starši o tem takoj obveščeni. Strokovni delavec je dolžan na ustrezni obrazec voditi evidenco otrok, pri katerih so se bolezenski znaki kazali v vrtcu (priloga 4).

Če staršem zaradi nedosegljivosti ni mogoče posredovati sporočila, otrok pa nujno potrebuje zdravniško pomoč, vzgojiteljica ali drug pooblaščen delavec pokliče vozilo prve pomoči ali otroka pospremi k zdravniku.

V primeru nalezljive otroške bolezni ali epidemije v skupini, vodja zdravstveno higienskega režima vrtca o tem pisno obvesti starše drugih otrok v enoti preko oglasne deske in jih opozori na tipične znake, ki se pokažejo ob obolenju. V primeru večjega števila obolelih otrok vodstvo vrtca obvesti ZZV Koper in ravna v skladu z navodili epidemiološke službe.

 1. člen

V primeru nesreče otroka je vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja ali drug delavec vrtca, ki je usposobljen za nudenje prve pomoči, dolžan nuditi otroku prvo pomoč in takoj priskrbeti zdravniško pomoč.

V primeru nudenja prve pomoči ponesrečenemu otroku je treba zavarovati kraj nesreče in storiti vse, da ne pride do hujše poškodbe.

O nesreči mora vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja obvestiti starše in ravnatelja.

Če starši ne morejo priti po otroka takoj in je zdravniška pomoč nujna, spremlja otroka k zdravniku vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja oziroma vodja zdravstveno higienskega režima.

 1. člen

O nesreči otroka mora delavec, ki odgovarja zanj, izpolniti Poročilo o nezgodi (priloga 5), ki ga odda organizatorju zdravstveno-higienskega režima. Če se nesreča zgodi na igralu, izpolni Obrazec za prijavo nesreče na igralu (priloga 6).

 1. člen

Strokovni delavci oddelka so dolžni seznaniti starše o vsaki nezgodi, ki se je pripetila otroku in starše opomniti, naj opazujejo ali se bodo pri otroku pojavile spremembe, ki bi pogojevale obisk pri zdravniku (bruhanje, krči … ).

 1. člen

V primeru, da se otroka pogreša, je potrebno nemudoma organizirati iskanje otroka, hkrati pa obvestiti ravnatelja. Če se otroka ne najde, je potrebno obvestiti starše in policijo.

VIII. DOLŽNOSTI STARŠEV IN OSTALIH OBISKOVALCEV VRTCA

 1. člen

Starši otrok in ostali obiskovalci vrtca so dolžni spoštovati določila Pravilnika o varnosti otrok v Vrtcu Postojna in navodila vzgojiteljev.

 1. člen

Vsi otroci morajo biti pred vključitvijo v vrtec zdravniško pregledani pri zdravniku (pediatru). Starši zdravniško potrdilo o pregledu in zdravstvenem stanju otroka oddajo vzgojiteljici z dnem vključitve otroka v vrtec. Starši morajo predložiti tudi potrdilo pediatra o dieti, če jo otrok potrebuje iz zdravstvenih razlogov. Potrdilo o dieti se obnovi v mesecu septembru.

 1. člen

Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec, najkasneje pa ob prvem razgovoru z vzgojiteljico, opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa.

 1. člen

Starši so dolžni posredovati vrtcu številko telefona oziroma druge podatke o njihovi dosegljivosti.

 1. člen

Če starši ne bodo v vrtec prišli po otroka osebno, pisno ali ustno sporočijo v vrtec ime in priimek druge osebe, ki bo določenega dne prišla po otroka.

 1. člen

Otrok mora priti v vrtec zdrav in brez predmetov, ki bi lahko ogrozili zdravje, življenje ali varnost otrok.

Na zahtevo vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice, ki sprejme otroka v dnevno varstvo, mora oseba, ki je otroka pripeljala v vrtec, otroku vzeti predmete, ki bi lahko bili nevarni zanj ali za druge otroke.

 1. člen

Ko so starši s strani vrtca obveščeni o otrokovem obolenju ali nesreči, so dolžni takoj priti ponj.

 1. člen

Starši in druge osebe, ki se v igralnici vključujejo v dnevno rutino vrtca, morajo biti obuti v copate.

 1. člen

Starši in ostali obiskovalci vrtca lahko vezne hodnike uporabljajo po 14. uri tekočega dne.

 1. člen

Kadar vrtčevsko igrišče uporabljajo otroci, ki jih spremlja vrtčevsko vzgojno osebje, se na njem ne smejo zadrževati otroci, ki so v spremstvu drugih oseb.

 1. člen

Starši in ostali obiskovalci vrtca so dolžni dosledno zapirati vrata vrtca in igrišča.

 1. člen

Starši poskrbijo, da imajo otroci v vrtcu ustrezno obleko, obutev in rezervna oblačila.

 1. člen

Starši so dolžni skrbeti za otrokovo osebno higieno in higieno oblačil.

 1. člen

Če je otrok odsoten zaradi nalezljive bolezni, morajo starši o tem obvestiti vrtec.

IX. KONČNI DOLOČBI

43. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o varnosti otrok.

 1. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski.

Št.: 110/2013

Postojna, 30. 8. 2013

Ravnateljica

Tonja Ferjančič, mag. prof. inkluz. ped.