DODATNE (popoldanske) DEJAVNOSTI

Spoštovani starši.

Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost in ne sodijo v kurikul vrtca, ne glede na to ali so njene vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikula za vrtce. V vrtcu se dodatne dejavnosti izvajajo predvsem na željo staršev. Vrtec lahko k izvedbi dejavnosti povabi strokovne delavce vrtca ali zunanje izvajalce. Dodatna dejavnost kot taka ne sme posegati v program vrtca in ne sme motiti izvajanja kurikula. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo starši sami.

Ministrstvo za šolstvo in šport nam je pred časom v okrožnici podalo navodilo, kako ravnati v primeru, ko starši otroka vključijo v dodatni program, ki poteka v vrtčevskih prostorih:
ti otroci se ne vračajo v oddelek, ampak jih starši pridejo iskat po končani dodatni dejavnosti; 
• ko gre otrok določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj;
• v času izvajanja dodatne dejavnosti izvajalci prevzamejo odgovornost za otroka. 

Če se dejavnost prične pred prihodom staršev, morajo slednji podati pisno izjavo vzgojiteljici oddelka, v katerega je otrok vključen, da bo obiskoval omenjeno dejavnost in izjavo, da izvajalec dodatne dejavnosti lahko prevzame otroka iz skupine. Vzgojiteljica oz. njena pomočnica bosta poskrbeli, da se bo otrok udeleževal dodatne dejavnosti.

V šolskem letu 2022/23 bomo ponudili naslednje dodatne dejavnosti:


Otroški pevski zbor Črički, dejavnost bosta vodili dipl. vzg. Nina Maver in dipl. vzg. Kristina Česnik,
Planinski krožek, dejavnost bo vodila dipl. vzg. Tjaša Smrekar,
Za cent domišljije ustvarimo svojo pravljico, delavnice bo vodila pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice, Polona Ženko,
Matematika in igra, dejavnost bo vodila dipl. vzg. Daša Bucik,
Laboratorij Hokus pokus, dejavnost bo vodila dipl. vzg. Erika Rep,
Karate v vrtcu, Karate klub Mawashi Postojna

Lepo vabljeni.

Vodstvo Vrtca

VABILA NA DEJAVNOSTI:

Dostopnost