SVET VRTCA

Svet javnega vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Svet odloča z večino glasov vseh članov. Delavci javnega vrtca volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev. Člani sveta izvolijo enega izmed članov za predsednika sveta javnega vrtca.

Pristojnosti sveta javnega vrtca:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca,
 • sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji vrtca,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

ČLANI SVETA VRTCA

Predstavniki ustanovitelja:

 1. Samo Vesel
 2. Frančiška Jagunić
 3. Edvarda Sajovic

Predstavniki staršev:

 1. Barbara Simčič
 2. Špela Leban Stanković
 3. Peter Tomažič

Predstavniki vrtca:

 1. Kristina Česnik
 2. Nina Maver
 3. Katja Orel
 4. Tanja Nabergoj
 5.  Špela Šorli
Dostopnost