VABILO

SVET STARŠEV

Svet staršev se v javnem vrtcu oblikuje za organizirano reševanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV:

PREDSEDNICA SVETA STARŠEV V ŠOL. L. 2020/21:
Katja Bizjak

NAMESTNICA PREDSEDNICE SVETA STARŠEV V ŠOL. L. 2020/21:

Nina Kapelj Lukman

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV V VRTČEVSKEM LETU 2020/2021

Call Now Button
Dostopnost