KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Vrtec Postojna

Naslov:

Cesta na Kremenco 4

Pošta:

6230 Postojna

Telefon:

05 720 46 50

Faks:

/

Elektronski naslov:

elizabeta.zgonc@vrtec-postojna.si

Odgovorna uradna oseba:

Elizabeta Zgonc v. d. ravnateljica

Datum objave kataloga:

2.1. 2017

Datum zadnje spremembe:

2.1. 2017

Katalog je dostopen na spletu:

Druge oblike kataloga:

Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu vrtca.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna (Uradni list RS, št. 33/97, 61/02, 52/08, 36/09 in 53/14; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se 8. člen Odloka spremeni tako, da se glasi:

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje tudi druge dejavnosti, s katerim dopolnjuje osnovno dejavnost:

– P/85.100 Predšolska vzgoja,

– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,

– I/56.290 Druga oskrba z jedmi,

– J/58.110 Izdajanje knjig,

– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike,

– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,

– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,

– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,

– P/85.600 Pomožne dejavnosti in izobraževanje,

– Q/88.910 Dnevno varstvo otrok,

– R/90.010 Umetniško uprizarjanje,

– R/90.030 Umetniško ustvarjanje,

– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Zavod nima notranjih organizacijskih enot.

Enota PASTIRČEK

Naziv in naslov:

Cesta na Kremenco 4; 6230 Postojna

Telefon:

05 720 46 50

Elektronski naslov:

tajnistvo@vrtec-postojna.si

Pomočnica ravnateljice:

Bernarda Trošt, dipl. vzg. predš. otrok

Elektronski naslov:

pomocnik@vrtec-postojna.si

Enota ŠKRATEK

Naziv in naslov:

Vilharjeva ulica 14; 6230 Postojna

Telefon:

05 662 64 54

Vodja enote:

Tanja Geržina dipl. vzg. predš. otrok

Elektronski naslov:

tanja.gerzina@vrtec-postojna.si

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe:

Elizabeta Zgonc

Delovno mesto in naziv:

v.d. ravnateljica; mag. prof. inkluz. ped

Elektronski naslov:

elizabeta.zgonc@vrtec-postojna.si

Poštni naslov:

6230 Postojna

Službena telefonska številka:

080 601 691

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja

Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje

mizš.si

Odlok o ustanovitvi zavoda (Ustvari povezavo na občinski odlok!)

občina postojna.si

Splošni akti zavoda:

· Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna,

· Odlok o spremembah in dopolnitvah

· Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna,

· Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,

· Pravilnik o računovodstvu,

· Požarni red,

· Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,

· Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Postojna,

· Pravilnik o varnosti otrok v Vrtcu Postojna,

· Državni predpisi,

· Zakon o zavodu,

· Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

· Zakon o vrtcih,

· Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,

· Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,

· Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,

· Zakon o delovnih razmerjih,

· Zakon o javnih uslužbencih,

· Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS,

· Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

· Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami,

· Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ),

· Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive,

· Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja,

· Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,

· Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov,

· Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede,

· Zakon o javnih naročilih,

· Zakon o varstvu osebnih podatkov,

· Pravilnik o publikaciji vrtca,

· Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,

· Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite,

· Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu,

· Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

· Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

Povezava z MIZŠ

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

dokumenti po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt

Poročilo o delu zavoda

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

 • Vpis otrok
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.

 

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

Zavod ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke:

Dostop do zbirke (ali povezava)

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest

občina postojna.si

Informacija o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke

670 mest

Število trenutno vključenih otrok po enotah vrtca

V enota Pastirček je trenutno vključenih 383 otrok.

V enoto Zmajček je trenutno vključenih 166 otrok.

V enoto Škratek je trenutno vključenih 48 otrok.

V enoto Ravbarček je trenutno 48 otrok.

V enoto Pudgurček je vključenih 17 otrok.

Število vključenih otrok se spreminja glede na vpise in izpise otrok iz vrtca.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Vrtec zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja.

4. STROŠKOVNIK

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) na podlagi 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. I. RS št. 76/05).

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod nima stroškovnika.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

®

Podpis v.d. ravnatelja/ice

 

Zgonc Elizabeta l.r.

OPOMBA:

 1. Organi, s sedežem na območjih občin, kjer je       poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi jezik narodne skupnosti, zagotovijo celoten katalog iz prejšnjega člena tudi v jeziku narodne skupnosti.
 2. Če zavod z informacijami ne razpolaga, v katalogu to izrecno navede.
 3. Katalog informacij javnega značaja zavod redno vzdržuje in javno objavi ter posodobi vsebino kataloga ob vsakokratni spremembi, vendar najpozneje do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu spremembe.
 4. Organ zagotavlja, da so informacije javnega značaja, ki jih posreduje v svetovni splet, dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami najmanj tako, da zagotovi dostopnost informacij javnega značaja na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.

 

Opomba!

Podatki iz 2. c), 2. č) in 2. d) točke so lahko objavljeni tudi izven kataloga na spletnih straneh zavoda pod zavihkom »Veljavni predpisi«, »Predpisi v pripravi« in »Pomembni dokumenti«, pri čemer mora biti v katalogu navedena povezava na ustrezne spletne strani organa.