Mreža učečih se šol in vrtcev

Šola za ravnatelje

V programu Mreže usposabljamo strokovne delavce šol in vrtcev za uvajanje nenehnih izboljšav, kar je eden od pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Program pomembno prispeva tudi k profesionalnemu razvoju, saj se na delavnicah v šolah in vrtcih usposabljajo skupaj vsi strokovni delavci, preko mrež pa se povezujejo tudi z drugimi zavodi. Pomemben del usposabljanja v Mrežah namreč predstavljajo strokovne razprave med sodelavci, izmenjava znanja in izkušenj ter timsko reševanje skupnih problemov.

Usposabljanje poteka na treh ravneh:
• na ravni razvojnih timov, ki ga izvajamo v Šoli za ravnatelje,
• na ravni celotnih učiteljskih oziroma vzgojiteljski zborov, ki ga izvajajo razvojni timi v šolah in vrtcih,
• z ravnatelji na delavnicah, ki jih izvajamo v Šoli za ravnatelje.

Program traja od začetka oktobra 2021 do maja 2022. V tem času bodo izvedene delavnice za razvojne time in ravnatelje, delavnice za strokovne delavce v šolah in vrtcih ter mreženja med šolami in vrtci na konkretnih primerih izboljšav. Le mreža Mreže vodstvenih timov za krepitev distribuiranega vodenja bo potekala malo drugače, to je od oktobra 2021 do avgusta 2023 – podrobneje v nadaljevanju.


ZNAMO KOMUNICIRATI S STARŠI. ! ?
Komunikacija s starši je del vsakdana strokovnih delavcev. Partnersko sodelovanje vrtcev in šol z družinami predstavlja najboljšo pot do znanja in razvoja otrok, učencev in dijakov, njihovih spretnosti, motivacije, vrednot ter odnosa do sebe in drugih. Eno od osnovnih spoznanj o komunikaciji je, da »ni mogoče ne komunicirati«. Spretnosti komunikacije mojstrimo od rojstva dalje in vendar jih je mogoče nenehno nadgrajevati. Pogovori med strokovnimi delavci in starši lahko potekajo gladko in se zaključujejo v zadovoljstvo obojih (s piko), kdaj pa kdaj so lahko zavzeti, navdušeni, glasni ali jezni (kar ponazarja klicaj), tu in tam pa eni ali drugi sodelovanje postavijo pod vprašaj, z vprašanji kaj se dogaja, kako naprej. Z vsebino te mreže bomo osvetlili različne vidike, koristi in izzive komunikacije med strokovnimi delavci in starši. Poglobili se bomo v pestre načine komunikacije, kot so na primer pisna, ustna, po telefonu, preko spleta in plakatov, fotografij. Z izkustvenimi pristopi boste ozaveščali lastno besedno in nebesedno komunikacijo. Krepili boste veščine poslušanja in sporočanja, vodenja pogovorov, podajanja povratnega sporočila, reševanja konfliktov in komuniciranja s težavnimi starši. Preskusili boste različne metode, kako s komunikacijo opredeliti profesionalne meje sodelovanja. V programu bomo osvetlili tudi komuniciranje na daljavo s posameznimi starši in predstavili smernice za izvedbo roditeljskih sestankov s starši preko spleta. Poudarek bo na izkustvenem učenju in krepitvi spretnosti komunikacije z elementi coachinga. Gradivo, viri in vaje bodo objavljeni v spletni učilnici. Razvojni timi in ravnatelji vrtcev oziroma šol bodo s pomočjo šestih srečanj v mreži Znamo komunicirati s starši in treh ali več delavnic s sodelavci v svojih zavodih vodili proces izboljšave na izbranem področju komunikacije s starši. Predvidoma bomo štiri srečanja razvojnih timov izpeljali v živo in dve srečanji na daljavo, preko spletne aplikacije zoom.


Izvajalka: dr. Tatjana Ažman

Dostopnost