Varno in spodbudno učno okolje - ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje ZRSŠ

Formativno spremljanje se udejanja kot koncept, pri katerem vzgojitelji sistematično podpirajo otroke pri učenju. S formativnim spremljanjem strokovni delavci spodbujajo učenje vsakega posameznega otroka in ga podpirajo v njegovem aktualnem razvoju. Prenos ugotovitev formativnega spremljanja v izvedbeni kurikulum oddelka, z ustreznim strokovnim načrtovanjem, zagotavlja podporo v učenju prav vsakega otroka v območju njegovega bližnjega razvoja. V prvi vrsti gre za upoštevanje in uresničevanje vseh načel Kurikula za vrtce. Pogoj za izbor in sodelovanje vrtcev v razvojni nalogi je zaveza in predanost ravnatelja ter ožjega projektnega tima k doslednemu uresničevanju načel formativnega spremljanja na ravni vrtca. V razvojno nalogo so vključeni ravnatelji, pomočniki ravnateljev, svetovalni delavci, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki delujejo v razvojnih timih vključenih vrtcev.

TRAJANJE NALOGE: september 2020 – avgust 2023

NAMEN IN CILJI
Namen naloge zagotavljati varno in spodbudno učno okolje v vrtcu in udejanjati smernice učnega okolja za 21. stoletje

Cilji:
1. Zagotavljati višjo procesno kakovost vrtca in ustvarjati spodbudno in inovativno učno okolje v vrtcu.
2. Zagotavljati optimalen razvoj in napredek vsakega otroka.
3. Razvijati VIZ prakso, ki temelji na Kurikulu za vrtce in načelih inovativnega/ spodbudnega učnega okolja v 21. stoletju.
4. Uvajati in preizkušati strategije/elemente formativnega spremljanja.
5. Prizadevati si za kulturo vključujočega vrtca.
6. Prizadevati si, da postaja proces učenja bolj viden: dokumentirati razvoj, učenje in napredek otrok.
7. Razvijati ustrezne didaktične strategije in pristope za globinsko učenje.
8. Vključevati otroke v sooblikovanje in načrtovanje učnega procesa, proces vrednotenja in samovrednotenja.
9. Širiti dobro prakso v vrtcu in med vrtci (mreženje).
10. Akcijsko raziskovanje lastne prakse.

RAVNI DELOVANJA
Raven ZRSŠ
 usposabljanja in izobraževanja
 strokovna podpora (svetovalke in predstojnice)
 sodelovanje z RT (ožja in širša skupina)

Raven vrtca
 sodelovanje z ZRSŠ
 delovanje razvojnega tima v vrtcu
 mreženje na različnih nivojih: z vrtci v OE, z vrtci iz drugih OE, ipd.

Svetovalke Oddelka za predšolsko vzgojo
Svetovalke so skrbnice vključenim vrtcem. Vsaka svetovalka je skrbnica štirim do sedmim vrtcem v različnih OE. Svetovalke sodelujejo pri pripravi in vodenju strokovnih srečanj z razvojnimi timi v vrtcih. Pripravljajo usposabljanja in izobraževanja za člane RT v razvojni nalogi.

Predstojnice OE
Sodelujejo s svetovalko za predšolsko vzgojo, ki je skrbnica vrtcev v posamezni OE. V dogovoru s svetovalko sodeluje pri pripravi in izvedbi strokovnih srečanj z razvojnimi timi vključenih vrtcev v OE ter pri usposabljanju in izobraževanju članov RT v razvojni nalogi.

Multiplikator
Multiplikator ima skupaj z vodjo razvojnega tima zelo pomembno vlogo pri strokovni podpori razvojnem timu vrtca, tako pri pregledovanju osebnih načrtov članov RT, povratnih informacijah članom, moderaciji dokazov razvoja in učenja otrok, udeležbi na kolegialnih hospitacijah in razgovoru po hospitacijah, stalni podpori vsem članom tima in konstruktivnemu sodelovanju s svetovalko ZRSŠ.

Področje svetovalnega dela v vrtcu
Cilji za področje svetovalnega dela v vrtcu se uresničuje preko Skupine za svetovalno delo v vrtcih, šolah in dijaških domovih in vključuje osem svetovalnih delavk iz osmih vrtcev, od tega je ena svetovalna delavka tudi multiplikatorka.

AKTIVNOSTI V OKVIRU OŽJE IN ŠIRŠE RAZVOJNE SKUPINE (mreženje)
a. Ožja razvojna skupina5 (predstavniki vrtcev in ZRSŠ)

Vključeni: ravnatelji vrtcev, vodje razvojnih timov, multiplikatorji, pomočniki ravnateljev in svetovalkeOddelka za predšolsko vzgojo. 60 članov RT in 5 svetovalk za PV: 65 članov.

Svetovalka za PV
Pripravi dva strokovna srečanja na leto katerim je skrbnica. V primeru, da je svetovalka skrbnica le enemu vrtcu v OE, lahko smiselno združi srečanja v drugi OE v dogovoru s svetovalko, ki je skrbnica ostalim vrtcem v OE. Združevanje je pomembno za namen mreženja.

Predstojnica
Svetovalke za PV, skrbnice vrtcev v posameznih OE, se o organizaciji, vsebini in izvedbi srečanj dogovarjajo s predstojnicami OE.

b. Širša razvojna skupina (vsi člani RT in ZRSŠ)
Vključeni: ravnatelji vrtcev, vodje razvojnih timov, multiplikatorji, pomočniki ravnateljev za naloge mreženja v vrtcu, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev (tandem), svetovalni delavci, svetovalke Oddelka za predšolsko vzgojo: 192 članov

Vrtci:
 delovna srečanja RT (4x na leto)
 hospitacije
 mreženje vrtcev po OE (na pobudo vrtca)

ZRSŠ
 regijska srečanja 2 x letno z vsakim vključenim vrtcem oz. z vsemi vrtci v OE hkrati, ki jih pokriva
svetovalka (sklicuje svetovalka, glede na vsebino srečanja in v dogovoru s predstojnico)
 skupno srečanje z vsemi člani RT- 1x letno

Vodje razvojnih timov in multiplikatorji: koordinacija dela v RT (sklic sestankov RT, hospitacije, pregled osebnih načrtov, povratne informacije članom ipd.)

Predstojnice: svetovalke za PV, skrbnice vrtcev v posameznih OE, se o organizaciji, vsebini in izvedbi srečanj dogovarjajo s predstojnicami OE.

PREDVIDENI REZULATATI
1. Predstavitve primerov (digitalne zgodbe, anekdotski zapisi, študije primerov ipd.) ter izmenjava izkušenj in znanja s področja formativnega spremljanja in inovativnega učnega okolja v vrtcu.
2. Dokazi dosežkov otrok v razvoju in učenju, opremljeni s komentarjem vzgojitelja; različni načini dokumentiranja z razvojno-procesnega vidika.
3. Didaktična in strokovna gradiva, objave strokovnih člankov, pripomočki spremljanja, študije primerov iz prakse.
4. Kratki posnetki, ki prikazujejo formativno spremljanje in spodbudno učno okolje v vrtcu,
5. gradivo za objavo v revijah in na spletnih straneh ZRSŠ, za predstavitve na seminarjih in študijskih srečanjih.
6. Evalvacijsko poročilo.

 
 
Dostopnost