VPIS / IZPIS

Vsakoletni javni vpis novincev v Vrtec Postojna poteka predvidoma v prvem tednu meseca februarja. Javni poziv k vpisu je objavljen na spletni strani vrtca, oglasni deski in lokalnih sredstvih javnega obveščanja ter na spletni strani Občine Postojna.

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

Pogoja za sprejem otroka v vrtec sta dopolnjena starost 11 mesecev ter starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Starši svojega otroka v Vrtec Postojna vpišete z izpolnjeno VLOGO. Izpolnjeno vlogo osebno oddate v upravi vrtca ali jo pošljete po pošti.

Starše prosimo, da pri izpolnjevanju vloge upoštevate Navodila za izpolnjevanje vloge in k vlogi priložite vsa zahtevana dokazila, ki so v njej navedena.

Otroci s posebnimi potrebami imajo pri sprejemu v vrtec prednost. Prednost pri sprejemu v vrtec imajo tudi otroci iz socialno ogroženih družin. Podlaga za prednostni sprejem otroka v vrtec je Odločba o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami oziroma Priporočilo centra za socialno delo.

Prispele vloge v roku javnega vpisa novincev obravnava Komisija za sprejem otrok v vrtec v mesecu marcu. Na osnovi točkovanja kriterijev (16. člen Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec) Komisija oblikuje prednostni seznam, vrtec pa upoštevajoč prednostni seznam oblikuje seznam sprejetih otrok v vrtec in čakalni seznam otrok, ki ju objavi na svoji spletni strani.

Starši s strani vrtca prejmete Obvestilo o prejemu vloge in šifro otroka, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok, po obravnavi vloge na Komisiji pa tudi Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec oziroma Obvestilo o uvrstitvi otroka na čakalni seznam Vrtca Postojna.

Po preteku pritožbenega roka na obe obvestili vrtec staršem otrok, ki so bili sprejeti, pošlje Poziv k podpisu pogodbe in Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

Pomembno je, da starši mesec pred vključitvijo otroka v vrtec na Centru za socialno delo uredite pravico do znižanega plačila vrtca.

Starši morate z dnem vključitve otroka v vrtec priložiti zdravniško potrdilo za otroka, ki ne sme biti starejše od enega meseca.

Vloge, ki v vrtec prispejo izven javnega poziva vpisa novincev, ko v vrtcu ni prostega mesta, vrtec evidentira. Starši prejmete Obvestilo o evidentiranju Vloge  za vpis otroka v vrtec.

O nadaljnji obravnavi vloge pa vas pravočasno obveščamo. Vlogo obravnavamo le v primeru prostih mest v vrtcu.

Starši se z vprašanji o vpisu v Vrtec Postojna obrnete na svetovalno delavko vrtca, Polonco Benčič, tel. št. 081 601 695, elektronska pošta polonca.bencic@vrtec-postojna.si, ali osebno v času uradnih ur.

ČAKALNI SEZNAM in INFORMACIJA O PROSTIH MESTIH

PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK

PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK

Call Now Button